• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Динамічна група природничого напрямку

Положення про шкільні предметні динамічні групи (об’єднання) педагогічних працівників


1. Загальні положення
1.1 Динамічна група (об’єднання) вчителів-предметників школи – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.
1.2 ДГ створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних ДГ гуманітарного, суспільно- природничого, природничо –математичного профілів, вчителів початкових класів.
1.3 Керівництво роботою ДГ здійснює керівник, який призначається наказом по школі.
1.4 ДГ веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ДГ узагальнюються у вигляді звітів.
1.5 Засідання проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:
• Організаційне засідання, вивчення нормативної бази (вересень);
• Методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів (жовтень);
• Методична тема, аналіз участі в І і ІІ етапах олімпіад, звіти про курсову передпідготовку за календарний рік (грудень);
• Творчі звіти вчителів, які атестуються (лютий).
1.6 Загальний контроль за роботою ДГ здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.
1.7 Уся діяльність ДГ здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.
1.8 Зміст роботи ДГ має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.
1.9 У своїй роботі динамічні групи (об’єднання) підзвітні методичній і педагогічній раді школи.
2. Діяльність динамічних груп спрямовується на виконання таких завдань:
2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів ДГ з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.
2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.
2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.
2.6. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загально-педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми уроку або виховного заходу.
3. Зміст та основні напрями діяльності ДГ
3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.
3.2 Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.
3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.
3.5 Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.
3.6 Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.
3.7 Розробка методичних рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.
3.8 Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп вчителів.
3.9 Діяльність динамічних груп (об’єднання):
• Розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів як обов’язкових так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій та методик;
• Інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;
• Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ДГ;
• Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;
• Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ДГ;
• Організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;
• Керівництво дослідницькою роботою учнів;
• Подання пропозицій щодо поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;
• Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;
• Організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;
• Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;
• Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.
3. 10. Методична динамічна група (об’єднання) має право:
• Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
• Звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора з НВР;
• Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;
• Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;
• Ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках динамічної групи;
• Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Динамічна група природничого напрямку НВК «Журавлинська ЗШ І – ІІ ст.. – ДНЗ» працює над проблемою: « Розвиток пізнавальних здібностей учнів в системі реалізації компетентної освіти».

План роботи динамічної групи на 5 років

2012-

2013 н.р.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів в системі реалізації компетентної освіти

Формування творчої особистості вчителя, учня

Компетентно-орієнтований підхід до навчання

Сучасний урок-який він?

2013-

2014 н.р.

Опрацювання нормативних документів:інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання шкільних дисциплін у 2013-2014 н.р.

Вивчення форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів з використанням опорних схем

Формування емоційної сфери особистості учня засобами шкільної освіти

Використання тестів як форми перевірки знань учнів

2014-2015н.р.

Проектна діяльність в навчальних процесах

Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів

Залучення школярів до проектної діяльності

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природничо математичного циклу

2015-

2016 н.р.

Інноваційні технології та їх роль в системі освіти

Застосування інноваційних технологій у малочисельних класах

Прикладна та практична спрямованість навчання природничо-математичних наук

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній роботі

2016-

2017 н.р.

Технології навчання

Роль вчителя в розвитку креативних здібностей учнів

Принцип моделювання сучасного уроку

Підведення підсумків

Дані про членів динамічної групи

/Files/Слайд8Дг.JPG/Files/Слайд9дГ.JPG/Files/Слайд10ДГ.JPG/Files/Слайд11ДГ.JPG/Files/Слайд12ДГ.JPG

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1371

Коментарi